You are here

วันจันทร์ 

 - ตวรจรักษาโรคทั่วไป

 - คลินิกฝากครรภ์ (08.00 น. - 12.00 น.)

 - คลินิกอายุรกรรม (08.00 น. - 12.00 น.)

 - คลินิกหู คอ จมูก ( 08.00 น. - 12.00 น.)

 - คลินิกเด็ก (08.00 -12.00 น.)

วันอังคาร

 - ตรวจรักษาโรคทั่วไป

 - คลินิกสูติ-นรีเวช (08.00 น. - 12.00 น.)

 - คลินิกศัลยกรรมกระดูก (08.00 น. - 12.00 น.)

 - คลินิกอายุรกรรม (08.00 น. - 12.00 น.)

 - คลินิกเด็ก (08.00 น. - 12.00 น.)

 - คลินิกเบาหวานความดัน (08.00 น. - 12.00 น.)

 - คลินิกโรคหอบหืด (08.00 - 12.00 น.)

 - คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก (08.00 น. - 12.00 น.)

วันพุธ

 - ตรวจรักษาโรคทั่วไป

 - คลินิกสูติ-นรีเวช (08.00 น. - 12.00 น.)

 - คลินิกโรคไต (08.00 น. - 12.00 น.)

 - คลินิกอายุรกรรม (08.00 น. -12.00 น.) 

 - คลินิกเด็ก (08.00 น. - 12.00 น.)

 - คลินิกโรควัณโรค (08.00 น. -12.00 น.)

 - อนามัยเด็กดี

วันพฤหัสบดี

 - ตรวจรักษาโรคทั่วไป

 - คลินิกฝากครรภ์ (08.00 น. - 12.00 น.)

 - คลินิกศัลยกรรมกระดูก (08.00 น. - 12.00 น.)

 - คลินิกอายุรกรรม (08.00 น. - 12.00 น.)

 - คลินิก Warfarin (08.00 น. - 12.00 น.)

 - คลินิกหู คอ จมูก 

 - คลินิกเด็ก (08.00 น. - 12.00 น.)

 - คลินิกเบาหวานความดัน (08.00 น. - 12.00 น.)

วันศุกร์

 - ตรวรรักษาโรคทั่วไป

 - คลินิกยาต้าน (08.00 น. - 12.00 น.)

 - คลินิกอายุรกรรม (08.00 น. -12.00 น.)

 - คลินิกหู คอ จมูก (08.00 น. - 12.00 น.)

 - คลินิกเด็ก (08.00 น. - 12.00 น.)

 - วางแผนครอบครัว

 - คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก (10.00 น - 16.00 น.)

ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 06/12/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเภสัชกรรม ประจำปี 2562 28/11/2018
ประกาศ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 27/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มโรคเรื้อรัง จำนวน 3 รายการ 23/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) 23/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15/11/2018
ร่างประกาศจังหวัดระยองและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร 12/11/2018
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ 07/11/2018
ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 เดือนตุลาคม 2561 07/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29/10/2018

Pages