You are here

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์  (VISION)
          โรงพยาบาลเฉลิมพระเกีนรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป (M1) ที่มีคุณภาพและเป็นผู้นำด้านอาชีวอนามัยระดับประเทศ
 

พันธกิจ (MISSION)
          1. พัฒนาระบบบริการและคลินิกเฉพาะทางให้ได้มาตรฐานตาม service plan และผู้รับบริการพึงพอใจ
          2. พัฒนางานส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู สุขภาพประชาชน 5 กลุ่มวัย โดยบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ
          3. พัฒนาระบบบริการและวิชาการ ด้านอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 มิติในด้านเฝ้าระวัง คลินิกโรคจากการทำงาน การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
          4. อภิบาลระบบโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร ITA ระบบควบคุมภายใน ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบหลักประกัน ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ระบบการเงินการคลัง และสิ่ง แวดล้อมให้มีความยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
         1. พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
         2. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาล 
         3. พัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
         4. พัฒนาระบบรองรับอุบัติเหตุอุบัติภัยจากสารเคมีรวมทั้งสาธารณภัยอื่นๆ
         5. พัฒนาระบบบริหารจัดการรวมทั้งงานสนับสนุนบริการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
         6. พัฒนางานด้านทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งบริหารจัดการคน (HRM)
         7. พัฒนางานด้านสารสนเทศ
         8. พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
         9. สร้างระบบรองรับการย้ายและขยายขนาดเป็นโรงพยาบาล  200 เตียง

ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 12/10/2018
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยา ส.ค. - ก.ย. 2561 08/10/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง 04/10/2018
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 29 รายการ 03/10/2018
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 28/09/2018
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง 27/09/2018
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มโรคเรื้อรังภ.1/2561 ลว 25 กย 2561 26/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แห่ง 24/09/2018

Pages