You are here

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์  (VISION)
          โรงพยาบาลเฉลิมพระเกีนรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป (M1) ที่มีคุณภาพและเป็นผู้นำด้านอาชีวอนามัยระดับประเทศ
 

พันธกิจ (MISSION)
          1. พัฒนาระบบบริการและคลินิกเฉพาะทางให้ได้มาตรฐานตาม service plan และผู้รับบริการพึงพอใจ
          2. พัฒนางานส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู สุขภาพประชาชน 5 กลุ่มวัย โดยบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ
          3. พัฒนาระบบบริการและวิชาการ ด้านอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 มิติในด้านเฝ้าระวัง คลินิกโรคจากการทำงาน การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
          4. อภิบาลระบบโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร ITA ระบบควบคุมภายใน ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบหลักประกัน ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ระบบการเงินการคลัง และสิ่ง แวดล้อมให้มีความยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
         1. พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
         2. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาล 
         3. พัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
         4. พัฒนาระบบรองรับอุบัติเหตุอุบัติภัยจากสารเคมีรวมทั้งสาธารณภัยอื่นๆ
         5. พัฒนาระบบบริหารจัดการรวมทั้งงานสนับสนุนบริการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
         6. พัฒนางานด้านทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งบริหารจัดการคน (HRM)
         7. พัฒนางานด้านสารสนเทศ
         8. พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
         9. สร้างระบบรองรับการย้ายและขยายขนาดเป็นโรงพยาบาล  200 เตียง

ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 06/12/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเภสัชกรรม ประจำปี 2562 28/11/2018
ประกาศ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 27/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มโรคเรื้อรัง จำนวน 3 รายการ 23/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) 23/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15/11/2018
ร่างประกาศจังหวัดระยองและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร 12/11/2018
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ 07/11/2018
ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 เดือนตุลาคม 2561 07/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29/10/2018

Pages