You are here

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ

เอกสาร ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ ดาวน์โหลด

           1.ชุดแขวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดาวน์โหลด

           2.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง ดาวน์โหลด

           3.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ ดาวน์โหลด

           4.เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๓ สาย ดาวน์โหลด

           5.เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน ดาวน์โหลด

           6.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 ดาวน์โหลด

           7.เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด ๔ motor ดาวน์โหลด

           8.รถเข็นชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ดาวน์โหลด

           9.โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี ดาวน์โหลด

           10.เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ดาวน์โหลด

           11.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ ดาวน์โหลด

           12.เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ดาวน์โหลด

           13.เตียงผ่าตัดทางจักษุระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ดาวน์โหลด

           14.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด IBP CO2 ดาวน์โหลด

           15.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ ดาวน์โหลด

           16.เครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ ดาวน์โหลด

           17.เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดรองรับเครื่องไตเทียม ๓๐ เครื่อง ดาวน์โหลด

           18.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง ดาวน์โหลด

           19.ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด ดาวน์โหลด

           20.เครื่องวัดความดันอัตโนมัติสำหรับทารกแรกคลอด ดาวน์โหลด

           21.เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย ดาวน์โหลด

           22.เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด ดาวน์โหลด

           23.เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ดาวน์โหลด

           24.เครื่องให้ความอบอุ่นเป่าลมร้อน ดาวน์โหลด

           25.เครื่องมือผ่าตัดใหญ่ ดาวน์โหลด

           26.เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๑ หัว ดาวน์โหลด

           27.เครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ ดาวน์โหลด

           28.เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ ดาวน์โหลด

           29.เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง ดาวน์โหลด

ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15/11/2018
ร่างประกาศจังหวัดระยองและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร 12/11/2018
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ 07/11/2018
ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 เดือนตุลาคม 2561 07/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29/10/2018
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง 29/10/2018
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ 25/10/2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต 25/10/2018
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยา ก.ย. 2561 25/10/2018
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 17/10/2018

Pages