You are here

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ
1.ชุดแขวนอุปกรณ์ทางการแพทย์
2.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง
3.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ
4.เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๓ สาย
5.เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน
6.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔
7.เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด ๔ motor
8.รถเข็นชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน
9.โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี
10.เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ
11.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์
12.เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล
13.เตียงผ่าตัดทางจักษุระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล
14.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด IBP CO๒
15.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ
16.เครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ
17.เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดรองรับเครื่องไตเทียม ๓๐ เครื่อง
18.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง
19.ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด
20.เครื่องวัดความดันอัตโนมัติสำหรับทารกแรกคลอด
21.เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย
22.เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด
23.เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง
24.เครื่องให้ความอบอุ่นเป่าลมร้อน
25.เครื่องมือผ่าตัดใหญ่
26.เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๑ หัว
27.เครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ
28.เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้
29.เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง

ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15/11/2018
ร่างประกาศจังหวัดระยองและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร 12/11/2018
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ 07/11/2018
ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 เดือนตุลาคม 2561 07/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29/10/2018
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง 29/10/2018
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ 25/10/2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต 25/10/2018
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยา ก.ย. 2561 25/10/2018
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 17/10/2018

Pages