You are here

ข้อมูลประชากร

ประชากร

          จากการตรวจสอบข้อมูลจำนวนประชากรและบ้าน จากทะเบียนราษฎรพบว่า เขตเทศบาล   เมืองมาบตาพุด  มีประชากรทั้งสิ้น  65,564 คน  แยกเป็น

- ชาย

32,869

คน

- หญิง

32,695

คน

- รวม

- จำนวนครัวเรือน

65,564

52,163

คน

ครัวเรือน

  ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

ลำดับที่

ตำบล

จำนวน
ครัวเรือน

จำนวนประชากร

1

มาบตาพุด

19,726

24,633

2

ห้วยโป่ง

15,035

20,350

3

เนินพระ

12,220

14,045

4

ทับมา

2,593

4,273

5

มาบข่า

2,589

2,263

รวม

52,163

65,564

 

 

หมายเหตุ

:  ข้อมูล  ณ  1 เดือนกรกฎาคม  2560

ที่มา

:   ศูนย์บริหารการทะเบียน สาขาระยอง

 - สถิติอื่นๆเกี่ยวกับประชากร


 

ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 12/10/2018
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยา ส.ค. - ก.ย. 2561 08/10/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง 04/10/2018
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 29 รายการ 03/10/2018
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 28/09/2018
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง 27/09/2018
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มโรคเรื้อรังภ.1/2561 ลว 25 กย 2561 26/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แห่ง 24/09/2018

Pages