You are here

ข้อมูลประชากร

ประชากร

          จากการตรวจสอบข้อมูลจำนวนประชากรและบ้าน จากทะเบียนราษฎรพบว่า เขตเทศบาล   เมืองมาบตาพุด  มีประชากรทั้งสิ้น  65,564 คน  แยกเป็น

- ชาย

32,869

คน

- หญิง

32,695

คน

- รวม

- จำนวนครัวเรือน

65,564

52,163

คน

ครัวเรือน

  ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

ลำดับที่

ตำบล

จำนวน
ครัวเรือน

จำนวนประชากร

1

มาบตาพุด

19,726

24,633

2

ห้วยโป่ง

15,035

20,350

3

เนินพระ

12,220

14,045

4

ทับมา

2,593

4,273

5

มาบข่า

2,589

2,263

รวม

52,163

65,564

 

 

หมายเหตุ

:  ข้อมูล  ณ  1 เดือนกรกฎาคม  2560

ที่มา

:   ศูนย์บริหารการทะเบียน สาขาระยอง

 - สถิติอื่นๆเกี่ยวกับประชากร


 

ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 06/12/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเภสัชกรรม ประจำปี 2562 28/11/2018
ประกาศ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 27/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มโรคเรื้อรัง จำนวน 3 รายการ 23/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) 23/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15/11/2018
ร่างประกาศจังหวัดระยองและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร 12/11/2018
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ 07/11/2018
ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 เดือนตุลาคม 2561 07/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29/10/2018

Pages