You are here

วัฒนธรรมองค์กร

ผู้รับพึงพอใจ  ผู้ให้มีความสุข  ทุกจุดโปร่งใส  ร่วมใจทำงาน
ความหมาย
ผู้รับพึงพอใจ   พฤติกรรมการบริการที่ดีที่ก่อให้เกิดความประทับใจ และความปลอดภัย แก่ผู้รับบริการ

ผู้ให้มีความสุข เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล มีความสุขกายสุขใจ(สุขภาพกาย สุขภาพจิต)ภายใต้การปกครองของผู้บริหาร  ท่ามกลางบรรยากาศการทำงานที่ดี ?

ทุกจุดโปร่งใส -เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความความซื่อสัตย์สุจริต
                    - เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตรงต่อเวลา
                    -ให้บริการด้วยความเสมอภาค ภายใต้หลักสิทธิผู้ป่วย
                    - การบริหารงานภายในองค์กรที่โปร่งใส ยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้ 
                    -โครงสร้างและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  มีความปลอดภัย
ร่วมใจทำงาน  การทำงานเป็นทีม การดูแลผู้ป่วยด้วยความเป็นสหสาขาวิชาชีพ , ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานและในกิจกรรมต่างๆของรพ. อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 12/10/2018
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยา ส.ค. - ก.ย. 2561 08/10/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง 04/10/2018
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 29 รายการ 03/10/2018
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 28/09/2018
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง 27/09/2018
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มโรคเรื้อรังภ.1/2561 ลว 25 กย 2561 26/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แห่ง 24/09/2018

Pages