You are here

วัฒนธรรมองค์กร

ผู้รับพึงพอใจ  ผู้ให้มีความสุข  ทุกจุดโปร่งใส  ร่วมใจทำงาน
ความหมาย
ผู้รับพึงพอใจ   พฤติกรรมการบริการที่ดีที่ก่อให้เกิดความประทับใจ และความปลอดภัย แก่ผู้รับบริการ

ผู้ให้มีความสุข เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล มีความสุขกายสุขใจ(สุขภาพกาย สุขภาพจิต)ภายใต้การปกครองของผู้บริหาร  ท่ามกลางบรรยากาศการทำงานที่ดี ?

ทุกจุดโปร่งใส -เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความความซื่อสัตย์สุจริต
                    - เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตรงต่อเวลา
                    -ให้บริการด้วยความเสมอภาค ภายใต้หลักสิทธิผู้ป่วย
                    - การบริหารงานภายในองค์กรที่โปร่งใส ยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้ 
                    -โครงสร้างและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  มีความปลอดภัย
ร่วมใจทำงาน  การทำงานเป็นทีม การดูแลผู้ป่วยด้วยความเป็นสหสาขาวิชาชีพ , ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานและในกิจกรรมต่างๆของรพ. อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 06/12/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเภสัชกรรม ประจำปี 2562 28/11/2018
ประกาศ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 27/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มโรคเรื้อรัง จำนวน 3 รายการ 23/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) 23/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15/11/2018
ร่างประกาศจังหวัดระยองและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร 12/11/2018
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ 07/11/2018
ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 เดือนตุลาคม 2561 07/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29/10/2018

Pages