You are here

นโยบายคุณภาพโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

     1. ให้บริการโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  มุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ
     2. มุ่งเน้นความปลอดภัย ทั้งของผู้รับบริการ    ผู้ให้บริการ  และประชาชนในชุมชน
     3. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในการให้บริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ภายใต้หลักสิทธิผู้ป่วย
     4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานเป็นทีม
     5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

นโยบายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาล
     1. เร่งรัดการสร้างสุขภาพตามยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง
     2. กำหนดให้โรงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหรี่
     3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย และเอื้อต่อสุขภาพของบุคลากร ผู้รับบริการและชุมชน
     4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพหน่วยบริการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วย และญาติแบบองค์รวม
     5. สนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างสุขภาพให้บุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน

 

 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลมาบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองจึงมีนโยบาย ดังนี้
   1. มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ HA และข้อกำหนดอื่น ๆ
   2. การดำเนินกิจกรรมของอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน โดยมุ่งเน้นความมีส่วนร่วมในองค์กร
   3. ดำเนินการควบคุม ปรับปรุงและป้องกันอันตรายจากการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   4. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
   5. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานตามปัจจัยเสี่ยงของเจ้าหน้าที่และส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้มีสุขภาพดี

 

 

นโยบายการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

          ด้วยการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขและเป็นภาวะแทรกซ้อนทางด้านสุขภาพที่ก่อให้เกิด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตลอดจนการสูญเสียชีวิต เศรษฐกิจ ทั้งผู้ให้บริการผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมโดยรวม
ดังนั้น การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ จึงเป็นมาตรการความปลอดภัยที่สำคัญ

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จึงได้กำหนดนโยบายด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ไว้ดังนี้
     1.บุคลากรทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่กำหนด
     2.บุคลากรทุกระดับได้รับการดูแลสุขภาพ และได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เหมาะสม
     3.ผู้ป่วยได้รับการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
     4.การเฝ้าระวังการระบาด และการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน

 

ข้อตกลงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
     1. ตรวจประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตประจำปี
     2. สวมหมวกกันน็อคและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่
     3. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา เครื่องดื่มชูกำลังและสารเสพติดในที่ทำงาน
     4. ดื่มชาหรือกาแฟไม่เกินวันละ 2 แก้ว
     5. ไม่ใช้ผงชูรสในการประกอบอาหาร และหลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยวที่มีผงชูรส
     6. รับประทานผัก ผลไม้ และทานข้าวผสมข้าวกล้อง
     7. ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยครั้งละ 30 นาที 3 วันต่อสัปดาห์

ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 06/12/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเภสัชกรรม ประจำปี 2562 28/11/2018
ประกาศ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 27/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มโรคเรื้อรัง จำนวน 3 รายการ 23/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) 23/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15/11/2018
ร่างประกาศจังหวัดระยองและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร 12/11/2018
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ 07/11/2018
ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 เดือนตุลาคม 2561 07/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29/10/2018

Pages